Fastholdelseskonsulenter og koordinerende sagsbehandler til Sygedagpenge & Fastholdelse, Jobcenter

Arbejdssted
Fredericia
Oprettet
19. december 2018
Udløber
13. januar 2019
 • Er du ambitiøs, dynamisk og har du en positiv indstilling til muligheder og løsninger?
 • Vil du gå forrest for at understøtte virksomhederne i at beholde deres medarbejdere, og den sygemeldte medarbejder i at fastholde arbejdet?
 • Tror du på værdien i at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet trods midlertidig eller varig sygdom?
 • Er du samtidig dygtig til at formidle dette budskab, således det skaber grobund for positiv forandring og udvikling?

Så er det måske lige dig, vi mangler!

Vi har tre faste stillinger, som er ledige, hvoraf de to er som fastholdelseskonsulenter for sygedagpengesager og den sidste som koordinerende sagsbehandler i jobafklaringssager.

Afdeling Sygedagpenge & Fastholdelse
I afdelingen har vi stort fokus på en tidlig og sammenhængende indsats for vores sygemeldte borgere, fordi vi tror på, at det har værdi for den enkelte at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi er derfor optaget af at klarlægge den sygemeldtes vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi er en personalegruppe med forskellige fagligheder i form af sagsbehandlere, jobkonsulenter, ergoterapeut og fysioterapeuter. Vi har et tæt og tværfagligt samarbejde, hvor vi er stolte af de gode resultater, vi skaber i fællesskab.

Afdelingen består af en frontfunktion med to medarbejdere, en opfølgningsgruppe med 12 fastholdelseskonsulenter, en jobafklaringsgruppe med syv koordinerende sagsbehandlere og vores interne Sund & Glad indsats med fire jobkonsulenter, tre fysioterapeuter og en ergoterapeut.

Frontens opgaver er at varetage den første screening og råd og vejledning. Opgaven i fronten er højt prioriteret, da al øvrig drift for fastholdelseskonsulenterne er afhængig af en velfungerende front. Frontmedarbejderne sikrer således al logistik og mødebooking i samarbejde med arbejdsgiver og borger.

Fastholdelseskonsulenternes opgaver dækker over både myndighedsopgaver og virksomhedsservice blandt andet ved at understøtte virksomheder i at fastholde deres medarbejdere trods sygdom og den sygemeldte i sit arbejde.

De koordinerende sagsbehandleres opgave omfatter myndighedssagsbehandling i sager, hvor der er tilkendt et jobafklaringsforløb. Der er et tæt samarbejde med Rehabiliteringsteamet og øvrige tværfaglige samarbejdsflader, hvor fokus fortsat er uarbejdsdygtighed og understøttende indsatser med henblik på at genetablere tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Dine arbejdsopgaver
Din kerneopgave er, med udgangspunkt i TTA-trappen, at have fokus på den tidlige og forebyggende indsats, som skal sikre arbejdsfastholdelse og støtte de sygemeldte borgere bedst muligt i at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Vi har en ambition om at afholde den første opfølgningssamtale i trygge rammer på den sygemeldtes arbejdsplads, da det er vores erfaring at det skaber de bedst mulige forudsætninger for det videre forløb. Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere, som omfatter virksomheder og sundhedsområdet, fagforeninger og andre forvaltninger i kommunen.

Kerneopgaven i jobafklaringssager er, foruden ovenstående, at sikre progression med udgangspunkt i anbefalingerne fra Det Rehabiliterende team. Vores ambition er at sikre mest mulig virksomhedsnær indsats med stort jobfokus. Det er samtidig vigtigt for os, at vores borgere oplever sig inddraget og er medbestemmende under hele forløbet, således at vi altid sikrer ejerskab.

Dine opgaver er bl.a.
 • Afholde lovpligtige såvel som behovsbestemte samtaler med borgere, arbejdsgivere og samarbejdspartnere
 • Løbende stillingtagen til uarbejdsdygtighed og træffe afgørelser
 • Udekørende funktion i forbindelse med arbejdspladsfastholdelse
 • Visitere til arbejdsmarkedsrettede tilbud i tæt kontakt med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Lede processer i forhold til borgernes mål og delmål samt at sikre progression via klare milepæle i forløbet
 • Vurdere behovet for og igangsætte tværfaglige indsatser
 • Tæt samarbejde med det rehabiliterende team.

Ansættelsen kræver
Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler med dokumenteret erfaring inden for sygedagpenge og/eller beskæftigelsesområdet.

Du besidder en systematisk og proaktiv tilgang til at sikre overblik i det daglige arbejde og de enkelte borgerforløb, ligesom du er tydelig, gennemsigtig og optaget af hvad der skaber værdi for borgeren via en tæt og inddragende dialog under hele forløbet.

Vi er en arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, hvor vi er optaget af løbende at kunne spille hinanden gode. Du befinder dig derfor godt i og bidrager til et miljø, der understøtter løbende læring og udvikling. Du ser dig selv som en del af helheden, og derfor er du også optaget af at spille dit team, afdeling og din organisation god.

Ansættelsen kræver også
 • Erfaring med at skabe motivation og forandring sammen med borgerne
 • Har kendskab til værdiskabende processer
 • En coachende og systemisk anerkendende tilgang i samtalerne
 • Fokus på muligheder frem for begrænsninger hos borgere såvel som lovregler
 • Vedvarende fokus på mål, delmål, progression, justering og resultater
 • Robusthed i forhold til koordinering af indsatser på tværs af sektorer og afdelinger
 • Gode skriftlige og kommunikative kompetencer
 • Omstillingsparathed og et positivt syn på at være i en organisation under løbende forandring
 • Trives i at arbejde i en hverdag der i perioder er præget af mange deadlines
 • Du bidrager aktivt og synligt til at fastholde det gode arbejdsmiljø.

Vi tilbyder
Du bliver del af en spændende udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor du får mulighed for at præge arbejdsdagen og afdelingens løbende udvikling sammen med dygtige kolleger. Vores gode arbejdsmiljø er præget af humor, høj arbejdsmoral og stor arbejdsglæde.

Du tilrettelægger selv din arbejdsdag, hvor du får god faglig vejledning og sparring med udgangspunkt i teamets fælles mål og værdier.

Vi tilbyder endvidere
 • En arbejdsplads hvor værdibaseret ledelse i praksis er reglen frem for undtagelsen. Det betyder høj grad af tillid og frihed under ansvar
 • Synlig ledelse tæt på den daglige drift
 • Høj grad af medbestemmelse i forhold til at præge afdelingens fælles mål
 • Mulighed for indflydelse og nye udfordringer
 • En arbejdsplads hvor vi ikke alene har fokus på egen faglighed, men også det tværfaglige
 • Mulighed for hjemmearbejdsdage.

Vil du vide mere
Kontakt teamchef Zugbeyde Akbulut, 2083 2976, faglig koordinator Malena Thusanth, 2279 577, socialrådgiver Thomas Rein Jonassen, 7211 3566 eller socialrådgiver Mette Christiansen, 7211 3605.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.

Ved ansættelse skal du fremvise den private straffeattest.

Der er tale om 3 faste fuldtidsstillinger.

Tiltrædelse 1. februar 2019 eller snarest derefter.

Send ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis samt øvrige relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk.

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at afholde samtaler i uge 3.
Referenceoplysninger skal medbringes til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist 13. januar 2019.


Lignende jobs

Lignende jobs