Efterretningsbefalingmand til Panserbataljonen

Virksomhed
Arbejdssted
Midtjylland
Oprettet
7. december 2018
Udløber
16. december 2018

Efterretningsbefalingmand til Panserbataljonen
Brænder du for efterretningstjeneste?
Har du flair for uddannelse og føring og er klar til at indgå i en dynamisk sektion, i en bataljonsstab under udvikling?

Så har du muligheden for et udfordrende og udviklende job som efterretningsbefalingsmand ved Panserbataljonen.
Om os
Panserbataljonen består af en stab inkl. en uddannelsessektion (S7) og panserbjærgningssektion, samt indledningsvist to kampvognseskadroner. Som en del af forligsimplementeringen styrkes Panserbataljonen med en tredje kampvognseskadron, og har en sammenhæng til Mid life Up date af Leopard 2 kampvognen. Denne styrkelse er planlagt til udførelse i perioden 2021-2023, hvor eskadronen forventes operativ.

Panserbataljonen uddanner Hærens Kampvognseskadroner og indgår dermed i Hærens evne til panserbekæmpelse. Bataljonsstaben opstilles efter samme grundlag som Hærens øvrige kampbataljoner, idet der tillige indgår en bjærgningssektion med tre panserbjærgningsvogne. Bataljonsstaben skal, på lavt beredskab, kunne opstilles som et bataljonshovedkvarter eller specifikke task forces, der kan anvendes til opfølgning ved en længerevarende indsættelse i fuldspektrums operationer. Som følge heraf deltager Panserbataljonen i 2. Brigades føringsuddannelse.

Panserbataljonens hverdag er præget af et dynamisk arbejdsmiljø med et højt tempo. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde med alt personel og enheder.

Om efterretningssektionen
Efterretningssektionen (S2) arbejder selvstændigt med både planlægning og ”drift”. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer. Sektionen planlægger, tilrettelægger og gennemfører efterretningsuddannelse af alt personel i sektionen og ved Panserbataljonen. I forbindelse med stabsarbejder og øvelsesvirksomhed er sektionen endvidere ansvarlig for efterretningstjenesten. Derudover varetager sektionen funktionerne sikkerhedsofficer og kryptosikkerhedsofficer.

Det høje aktivitetsniveau medfører, at sektionen ofte er ”indsat” til opgaveløsning i forbindelse med den uddannelsesvirksomhed der understøtter enhedernes opgaveløsning. Derfor kræver det fleksibilitet og omstillingsparathed at virke i efterretningssektionen.
Om stillingen
Efterretningsbefalingsmanden bidrager til planlægningen af de efterretningsspecifikke bidrag, til de bataljonsledede uddannelsesaktiviteter, øvelser, skarpskydninger og konkurrencer. Herudover varetages situationsbestemt justering af ”standard operations procedures” og bestemmelser for bataljonens virksomhed under både garnison og feltforhold.

I lighed med øvrige befalingsmænd ved bataljonsstaben anvendes efterretningsbefalingsmanden i kontrol- og vejledningsfunktioner (KOF) under uddannelsesaktiviteterne.
Virket i kontrol- og vejlederfunktionen forudsætter en god taktisk forståelse for delings- og underafdelingsniveauet. Herudover er dette fundamentet for at forestå udarbejdelse af udfordrende scenarier til brug for føringsuddannelse og enhedsuddannelse.

Den nuværende bemanding i staben udgøres af kompetent og erfarent personel. Opgaveløsning gennemføres situationsbestemt og fleksibelt, og der er ofte behov for støtte på tværs af faggrænser. Overordnet er staben et sammentømret team, hvor den initiativrige og dynamiske seniorsergent vil befinde sig godt. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Udvikling af stabens kompetencer har prioritet, hvorfor staben i videst mulige omfang gennemfører funktionsspecifikke kurser og uddannelser, når det er foreneligt med aktiviteterne. Vedligeholdelse af stabens fysiske træningstilstand og enkeltkæmperfærdigheder prioriteres i de tidsrum, der ligger mellem aktiviteterne.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, hvor du med en uddannelseskontrakt forpligter dig til, inden for en 2 års periode, at gennemføre VUT-II/ML og har erfaring fra delings- og underafdelingsniveauet i kamptropperne og er villig til hurtigt at lære nyt.

I første omgang har bred erfaring, din generelle positive indstilling til opgaverne, fleksibilitet samt evne og vilje til at lære nyt stor betydning. I anden omgang vægtes opbygning og videreudvikling af din og bataljonens faglighed.

Du har en naturlig interesse i både efterretninger, operationer og uddannelse af enheder og vil gerne prøve kræfter med disse områder på bataljonsniveauet.

Det er ikke et krav, at du ved ansøgningstidspunktet er i besiddelse af efterretningsuddannelser (GRUK-E trin, DASID m.v.). Såfremt du besidder den ønskede profil og motivation, vil du få mulighed for at gennemføre relevante og specifikke efterretningskurser efter din tiltræden.

Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt (HEM).

Da du forretter tjeneste i en kampbataljonsstab, forventes det at du holder dig i form og deltager ved idræt sammen med staben. Du skal til enhver tid kunne bestå forsvarets fysiske test.
AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte næstkommanderende og stabschef, major Klaus Bomgaard på tlf.: 41 37 68 00 eller via mail: JDR-1B-NK@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen på Mail: FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16 december 2018 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs