Chef til Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser

Arbejdssted
København N, København
Oprettet
6. maj 2019
Udløber
27. maj 2019
Kontakt
Randi Brinckmann Weincke

kp foto 500130

 

Er du uddannet inden for sygepleje eller ernæring, og har du ledelseserfaring fra fx sundheds- eller uddannelsessektoren? Vil du være med til at sætte retningen for et relativt nyetableret institut og blive en del af et engageret ledelsesfællesskab med klare strategiske mål?  

 

På Københavns Professionshøjskole (KP) har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer. Vi vil realisere vores vision gennem fremragende undervisning.  

 

Som chef for Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser kommer du til at spille en afgørende rolle i at få strategien for KP omsat til konkret handling. Instituttet er relativt nyetableret efter fusionen mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol den 1. marts 2018, og rummer et stort uudnyttet fagligt og didaktisk potentiale på tværs af uddannelserne. Herudover er vi i fuld gang med at omlægge vores to ernæringsuddannelser til én, og vi arbejder med at fusionere de to tidligere sygeplejerskeuddannelser.  

 

Om jobbet  

Dit ledelsesansvar omfatter strategiske, faglige, økonomiske og driftsmæssige opgaver. Herudover har du det direkte personaleansvar for 8 uddannelsesledere samt en mindre stab.  

 

Omdrejningspunktet for din ledelse er grunduddannelse samt forskning og udvikling. Det er din opgave at tegne sygeplejerske- og ernæringsuddannelserne både i og uden for KP. Du skal samarbejde med aftagere og eksterne interessenter om udvikling af uddannelserne, så vores dimittender bliver endnu stærkere bl.a. på de kliniske/praktiske færdigheder, end de er i dag.  

 

Grunduddannelserne leder du gennem uddannelseslederne på instituttet, hvor du skal fortsætte arbejdet med at etablere det nye institut. Et vigtigt element heri er etablering af et stærkt arbejdsfællesskab i ledelsesteamet, så det samlet set kan bedrive stærk faglig ledelse af underviserkollegiet.  

 

I forhold til instituttets forsknings- og udviklingsaktiviteter skal du gennem din forsknings- og udviklingsleder sikre retning, relevans og kvalitet i arbejdet. Der er en forventning om, at instituttets forskning og udvikling bidrager endnu mere systematisk til uddannelsernes og professionernes fortsatte udvikling. Der er desuden et stort behov for, at den eksterne finansiering til forsknings- og udviklingsaktiviteter øges over de kommende år.  

 

Desuden er du ansvarlig for instituttets bidrag til KP’s efter- og videreuddannelsesudbud, som spiller en vigtigt rolle for KP’s fortsatte udvikling.  

 

Du indgår i fakultetsledelsen på Det Sundhedsfaglige Fakultet, hvor du har et tæt samarbejde med dekanen og dine to institutchefkollegaer. Og så bliver du en del af KP’s samlede ledelsesfællesskab.  

 

Om dig  

Vi forestiller os, at du har solid ledelseserfaring fra tilsvarende niveau. Du har desuden en uddannelsesbaggrund inden for sygepleje eller ernæring og sundhed suppleret med relevant kandidatuddannelse og evt. en ph.d. Herudover forventer vi, at du har:  

  • erfaring med forandrings-, implementerings- og effektiviseringsprocesser  
  • et godt kendskab til sundhedsuddannelser og den sundhedsfaglige praksis  
  • et veludbygget netværk blandt uddannelsernes aftagere og interessenter  
  • erfaring med økonomistyring.  

Du er strategisk stærk og i stand til både at anlægge et langsigtet perspektiv på uddannelserne og på professionernes praksis samt til at arbejde her og nu med strategiimplementering. Du formår i dén forbindelse at sætte faglig retning og mobilisere stolthed og engagement hos dine højt kvalificerede medarbejdere.  

 

Du er dygtig til at navigere i en kompleks og politisk styret organisation og dens omverden, og trives med at etablere og vedligeholde relationer til samarbejdspartnere internt i organisationen og eksternt. Du skal med sikker professionalisme kunne repræsentere KP og instituttets uddannelser eksternt.  

 

I forhold til din ledelse på tværs samt opad og nedad i organisationen forventer vi, at du vil finde det naturligt at agere i henhold til KP’s seks ledelsesprincipper: Vi leder med fokus på opgaven; Vi samarbejder ved at blande os i hinandens opgaver; Vi prioriterer kritik og dialog og realiserer vedtagne beslutninger; Vi er i tæt dialog med vores omverden; Vi begår hellere fejl frem for at sidde passivt tilbage.  

 

Vi tilbyder  

Du bliver del af en organisation, som varetager én af velfærdssamfundets allervigtigste opgaver, og hvor bevidstheden herom sætter sit præg på opgaveløsningen i hverdagen. Vi vil uddanne dygtige fagprofessionelle ved at være fælles om fremragende undervisning med afsæt i fire strategiske indsatsområder: Stærke studerende; Forskning og udvikling i undervisning og praksis; Laboratorier i praksis samt Stærke arbejdsfællesskaber. Som deltager i KP’s ledelsesfællesskab får du mulighed for at sætte præg på, hvordan strategien når helt ud i undervisningslokalerne og er kulturskabende for den måde, vi uddanner vores studerende på.  

 

Din arbejdsplads  

Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser er placeret på Det Sundhedsfaglige Fakultet. Vi er cirka 220 medarbejdere, der består af undervisere, administrative medarbejdere og uddannelsesledere, og vi er ca. 4.100 studerende. Vi har uddannelser på tre fysiske lokaliteter fordelt på Nørrebro og i Hillerød.  

 

Løn – og ansættelsesvilkår  

Du ansættes som institutchef med start den 1. september 2019.  

 

Ansættelse og aflønning sker efter relevant overenskomst mellem Finansministeriet og forhandlingsberettiget organisation. Ansættes du på AC-overenskomsten ansættes du i lønramme 37. Ansættes du på CO10 overenskomsten ansættes du på løntrin 1 for ledere. Der vil desuden være mulighed for personligt tillæg efter forhandling, ligesom du er omfattet af Københavns Professionshøjskoles resultatløn for ledere. Stillingen vil muligvis kunne besættes på åremål i 5 år og evt. med forlængelse i op til 3 år.

 

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N. Der vil også være ledelsesopgaver på instituttets øvrige lokaliteter på Sigurdsgade 26, 2200 København N. og på Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød.

 

Vil du vide mere?  

Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.  

 

Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og om vores strategi.  

 

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan for det Sundhedsfaglige Fakultet Randi Brinckmann Wiencke på tlf. 5163 2800.  

 

Interesseret  

Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest mandag den 27. maj 2019.

 

Vi forventer at afholde 1. samtaler torsdag den 6. juni og fredag den 7. juni 2019 og 2. samtaler tirsdag den 18. juni 2019. Der vil indgå personlighedstest i forbindelse med samtalerne. Der er afsat tid til tilbagemeldingssamtale på testen i perioden 11. juni – 13. juni 2019.

 

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Lignende jobs

Lignende jobs