Ergoterapeut til De Midlertidige Pladser, Center Kildegården

Arbejdssted
Gladsaxe, Denmark
Oprettet
11. februar 2019
Udløber
22. februar 2019
Ref
225598
Type
Fuldtid
Træningscenter Gladsaxe søger en ergoterapeut, der nyder varierede opgaver og tri- ves med en omskiftelig hverdag. Du har udpræget sans for at inddrage borgeren og på- rørende i rehabiliteringen, så der opstår ejerskab for målet. Du er god til at fremme bor- gerens motivation til at deltage aktivt i eget liv. Du er stærk i kommunikation og dialog både skriftligt og mundtligt og du besidder en værktøjskasse med undersøgelsesværk- tøjer og progredierende øvelser.

Center Kildegården, Træningscenter Gladsaxe har 67 midlertidige pladser samt en række tilbud til seniorer: 10 plejeboliger, senioridræt, pensionistcafe og forskellige an- dre aktiviteter. Vi er et bredt udvalg af sundhedsfagligt personale og dertil kommer et stort antal frivillige, der på hver deres måde støtter op om de mange tilbud.

Vi har de sidste år været igennem en stor forandringsproces med henblik på at styrke den tværgående opgaveløsning, så borgerne oplever mere sammenhængende rehabi- literingsforløb på tværs af teams. Center Kildegården, Træningscenter Gladsaxe er en del af afdelingen Træning og Pleje i Social- og Sundhedsforvaltningen og vores fælles kerneopgave er " - at medvirke til, at alle borgere har mulighed for at leve et menings- fyldt og selvstændigt liv".

Vi har forskellige typer midlertidige pladser. Langt de fleste borgere er her på en reha- biliteringsplads; enten efter indlæggelse på sygehus eller pga. akut opstået syg- dom/funktionsfald. Det er også muligt at være på en midlertidig aflastningsplads i til- fælde hvor pårørende skal aflastes i en periode. Endelig kan man være på en midlerti- dig plejeplads i en kortere periode, hvor man er godkendt til plejebolig og hvor ophold i hjemmet ikke er muligt.

Du vil blive en af 14 terapeuter i terapeutteamet med reference til en daglig leder. Den daglige opgaveløsning koordineres i teamet og vi arbejder hen i mod at arbejde på tværs af de 67 midlertidige pladser i tæt samarbejde med de andre faggrupper.

Stillingen er på 37 timer med mulig vagt eén dag hver 6. weekend samt i enkelte helligdage.

Stillingen ønskes besat d. 1 april 2019 og evtuelt før. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst. Der der gode muligheder for faglig udvikling og for at præge stillingen og hverdagen.Hovedansvarsområder
 • Varetagelse af planlægningssamtaler med nye borgere.
 • Bidrage til borgerens tværfaglige og evt. tværgående plan.
 • Varetagelse af individuelle genoptræningsforløb samt holdtræning.
 • Afholdelse af hjemmebesøg og bevilling af hjælpemidler
 • Generel støtte og samtale med borgeren mhp. understøttelse af rehabiliteringen; herunder dialog med pårørende og relevante samarbejdspartnere.
 • Løbende dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal Nexus vedr. ændringer i borgerens tilstand, observationer og lign. jf. gældende retningslinjer.
 • Udslusning af borgerne til eget regi evt. i samarbejde med frivillige, patientforeninger og samarbejdspartnere.
 • Afsluttende tests og udarbejdelse af afsluttende status.
 • Arbejde indenfor gældende retningslinjer samt kvalitetsstandarder indenfor genop- træning efter sundhedsloven §140 og serviceloven §86.
 • Deltagelse i udviklingen af den kliniske praksis og kvalitetssikring inkl. justering og implementering af arbejdsflow/arbejdsgange/vejledninger i samarbejde med kolle- gaer og ledelse.
Faglige kvalifikationer
 • Grunduddannelse som ergoterapeut
 • Gerne erfaring med Geriatri, herunder demens
 • Erfaring med FOTT og gerne AMPS-kalibreret
 • Har arbejdet som terapeut indenfor forskellige genoptræningsområder - gerne i den offentlige sektor
 • Erfaring med tilrettelæggelse og udførelse af genoptræningsforløb
 • Erfaring med tværfaglig koordinering
 • IT kyndig (Nexus)
Personlige kvalifikationer
 • Engagement/motivation
 • Stabilitet og rettidig omhu i arbejdsindsats
 • Vilje og evne til selvstændigt at søge og anvende ny viden/nye metoder
 • Evner nytænkning på eget initiativ
 • Vilje til mobilitet mellem forskellige funktioner
 • Respekt for trufne beslutninger og fastsatte mål
 • Besidder rehabiliterende tankegang
 • Høj grad af selvstændighed samt stor ansvarsfølelse
 • Kan bevare ro og overblik i akutte situationer
 • Kan strukturere, prioritere og organisere egne opgaver
 • Innovativ og positiv tilgang til opgaveløsning
Sociale kompetencer
 • Vilje og evne til at arbejde i teams eller sammen med medarbejdere på andre arbejdspladser i eller uden for kommunen.
 • Kommunikative evner.
 • Oplever samarbejde - monofagligt såvel som tværfagligt - som bærende element i opgaveløsningen.
 • Bidrager positivt til trivsel og arbejdsmiljø.
Yderligere oplysninger
Hvis du skulle have uddybende spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte daglig leder Marie Thorsager på telefon 29 29 7 961.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist 21. februar 2019.

Samtaler vil finde sted i start uge 9.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Lignende jobs

Lignende jobs