Chef for stabskompagniet /I/Den Kongelige Livgarde

Virksomhed
Arbejdssted
Hovedstaden
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
23. januar 2019

Chef for stabskompagniet /I/ Den Kongelige Livgarde
Er du klar til at tage ansvaret for uddannelsen, indsættelsen og føringen af Stabskompagniet
ved Den Kongelige Livgarde? Er du handlekraftig, initiativrig og god til at motivere og
udvikle andre? Så er det måske dig, som vi søger.
Om os
I Panserinfanteribataljon er den stående bataljon ved Den Kongelige Livgarde. Bataljonens
organisatoriske enheder består af stabskompagniet, et panserinfanterikompagni (IKK), et mekaniseret infanterikompagni (PIR), et mekaniseret infanterikompagni (HRU) og staben.

Officerer, befalingsmænd og konstabler i bataljonen er loyale, pligtopfyldende og professionelle. Vi deler et stærkt kammeratskab, som er et resultat af de personlige relationer blandt bataljonens ældste og de seneste års mange indsættelser på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Vi stiller høje faglige og personlige krav til os selv, både som individer og som enheder, fordi vi ved, at de opgaver vi stilles, vil kræve det bedste af os. De stiller høje krav til vores dygtighed og til vores fysiske og psykiske disciplin, styrke og udholdenhed.
Bataljonen er kendetegnet ved en uformel omgangstone, der baserer sig på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til vores samlede opgaveløsning. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer.

Stabskompagniet består af en kommandodeling, en stabsdeling, en finskyttesektion og en bjærgningssektion.

Stabskompagniets primære opgave er at planlægge, tilrettelægge og gennemføre uddannelse for stabskompagniets enheder, og fører- og føringsuddannelse for stabskompagniets kadre bestående af officerer, befalingsmænd og konstabler.
Om stillingen
Som kompagnichef i I/Den Kongelige Livgarde (1. Brigade) er du ikke blot chef i dit kompagni - du er også en central figur og rollemodel i såvel et traditionsrigt regiment som i en operativ brigade. Det tillægges derfor stor vægt, at du i dit chefvirke varetager såvel den blå vagttjeneste, som den grønne felttjeneste, med lige stor glæde, faglig dybde og professionalisme.

Som chef er du ansvarlig for kompagniets samlede virksomhed over for mig som bataljonschef. Det bliver din opgave at fastholde og videreudvikle kompagniets høje faglige niveau.

Du står som chef i spidsen for at sikre, at dit kompagni uddanner dygtige specialister, som kan fastholde og udvikle Stabskompagniets særegne kompetencer. Samtidig vedligeholder og udvikler du føringskompetencen i din faste kadre således, at du og dine førere til enhver tid kan virke som dispositionsenheder i rammen af panserinfanteribataljonen.

Det er helt afgørende for dit succesfulde chefvirke, at du forstår, og kan udmønte, at Stabskompagniets opgaver på kamppladsen er mangfoldige. Nogle af Stabskompagniets enheder er rene kampenheder, andre servicerer bataljonsstaben eller opretter kommandostationer. Uanset, så skal de alle kunne kæmpe!

Som i enhver enhed må du påregne en meget varieret, uforudsigelig og krævende tjeneste med mange dage væk fra hjemmet i kraft af ”lange dage”, skydeperioder, øvelsesaktivitet og blå vagter.

Dine primære samarbejdspartnere vil være bataljonschefen, bataljonsstaben, kompagniets næstkommanderende, delingsførere og øvrigt nøglepersonel.

Jeg forventer, at du gør tjeneste i stillingen i mindst to år. Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin I for ledere eller en tilsvarende ækvivalerende uddannelse. Alle kvalificerede opfordres til at søge også interesserede udenfor I/LG.

Det er ønskeligt, at du har været delingsfører og næstkommanderende i et infanterikompagni, eller i et stabskompagni, og har været udsendt.
De tre væsentligste FOKUS kompetencer i din stilling er: Udvikling af andre, planlægning og styring.

Vi forventer, at din chefgerning kendetegnes ved en høj grad af initiativ, analytisk tænkning, selvstændighed, ansvarlighed, samarbejde og udvikling af dine officerer og befalingsmænd. Dertil er du ærlig og punktlig, og dine militære holdninger og fremtræden er uangribelige. Du evner at agere loyalt og problemfrit i min hensigt, og dit chefvirke hviler på et stærkt lederskab. Du viger ikke tilbage for svære beslutninger, og du er ikke magtforskrækket.

Uddannelsesvilkårene i Stabskompagniet kan være udfordrende (eks. mange koordinationsforretninger ifm. samvirkeuddannelse). Som stabskompagnichef accepterer du dette vilkår og bidrager til at overvinde udfordringerne. Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingerne. Du må derfor være forberedt på at skulle vurderes egnet i en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte BTNCH OL Henrik Hvilsom på telefonnummer 50 74 23 52 eller mail LG-1B-S00A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Julie Hasforth, på tlf. 3266 5702.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan, eller er udpeget til international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2019, og ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til I/Den Kongelige Livgarde.
Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs