Overlæge til Sengeafsnit 7, AUH Psykiatrien i Skejby

En stilling som overlæge ved Sengeafsnit 7, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller efter aftale.

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter tre sengeafsnit med hver 24 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har endvidere et sengeafsnit med 16 "særlige pladser", hvor der kan tilbydes en rehabiliterende indsats. Afdeling for Psykoser har endvidere to ambulante klinikker: Psykiatrisk Klinik 1, med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske lidelser samt Psykiatrisk Klinik 2 med Team for Skizofreni - OPUS, Team for ADHD og Team for Dobbeltdiagnoser. I Afdeling for Psykoser er desuden en forskningsenhed.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Om sengeafsnit 7
Sengeafsnit 7 er et skærmet afsnit med plads til 24 patienter. Afsnittet har deltaget i projekt bæltefrit afsnit og arbejder fortsat intensivt med nedbringelse af tvang.

Opgaver og ansvarsområder
Overlægen har bl.a. følgende opgaver og ansvarsområder i Sengeafsnit 7:

 • forestår visitation efter delegering fra den ledende overlæge
 • forestår, koordinerer og deltager i behandlingsarbejdet
 • har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • deltager i tilvejebringelsen af grundlaget for afdelingens apparaturprioritering i fællesskab med de øvrige overlæger
 • er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden
 • er behandlingsansvarlig for patienter med domme under deres indlæggelse i Sengeafsnit 7. Er stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med domme under deres indlæggelse i andre sengeafsnit i Afdeling for Psykoser
 • er medansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet
 • har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • bidrager til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og - pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • deltager i konferencer og møder af faglig karakter
 • medvirker til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • bidrager til forskning og kvalitetsudvikling i Afdeling for Psykoser
 • varetager vejlednings- og andre uddannelsesopgaver i relation til uddannelse af yngre læger og psykologer
 • sikrer at stud.med.-lægevikarer og stud. med. i klinisk ophold får den nødvendige vejledning og instruktion
Overlægen er forpligtet til at udføre ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen.

Overlægen indgår i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.

Faglige kvalifikationer
Overlægen skal være speciallæge i psykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse i Region Midtjylland. Der lægges vægt på vilje og evne til kommunikation og samarbejde. Endvidere lægges der vægt på erfaring med faglig ledelse og gerne tillige formaliseret lederuddannelse.
Overlægen skal have interesse for, og vilje til, at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge, Sengeafsnit 7

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Merete Bysted tlf. 20349293, eller overlæge Hanne Hilmer tlf. 92438607.

Sidste frist for ansøgninger er den 07.02.19 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 05.03.19.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

05-02-2019
 

Kategori

Ledelse og HR, Ledelse
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland